مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدمحمدابراهیم
نام خانوادگی:حسنی
پست الکترونیک:hasani4mail@yahoo.com
تلفن همراه:09193935321
آدرس وب سایت:http://www.albalagh.blogfa.com
آدرس وب سایت:http://www.smehasani.blogfa.com
نخصص ها:علوم حدیث ، الهیات و معارف اسلامی ، تبلیغ

زندگی نامه

بیوگرافی تحصیلی

 درخانواده ای اهل علم درنورمازندران بدنیاآمدم.دروس ابتدائی ودوره راهنمایی تحصیلیم راباموفقیت وغالباباامتیازات ونمرات بالادر شهرستان نور ماز ندران پشت سرگذاشتم.وازهمان آغازذائقه دینی ام درمسابقات قرائت ومفاهیم قرآن کریم درسطح استان بروزکرد.برای ادامه تحصیل به تهران،دبیرستان شهیدمطهری آمدم.دراین مکان مقدس،مقدمات حوزه ودروس رایج تحصیلی ازجمله مبادی العربیه، شرح ابن عقیل،تبصره المتعلمین، وادبیات عرب،اصول،عقائد،منطق صوری ومبانی فلسفه،ومقدمات فقه وکلام،احکام وقرآن،.را در طول 4سال،درمحضراساتیدی چون،استادحاج علی اکبری،استادسعیدیان،استادمحفوظی استاد چیت سازیان،استادعلی اکبر اشعری،استادحدادی(ره)،استادناسخیان-استاددکتر جعفرپور-استادتوجهی-استاد عترتی.واستاددکترحیرت سجادی(که رمق قلم وحیات ادبی خویش رامد یون ایشانم)گذراندم.درک محضرعلمی واخلاقی حضرات آیات،امامی کاشانی،امجد،ضیاءآبادی  وسیبویه آنسالهابسی غنیمت بود..

-بعدازدیپلم،یعنی بسال73باانتخاب،انگیزه وزمینه مناسبی که داشم،علیرغم قبولی درکنکور ، به تحصیل دروس حوزوی باگزینش اساتیدبرتروفضا های علمی ومعنوی مناسب درحوزه های علمیه تهران،پرداختم .ابتدا ازمحضراستادین افضل نژاد(که دوبرادربودند)واستادجوادی افغانی و استادپورذهبی دروس مغنی وتهذیب ونیزمختصرالمعانی ومنطق مظفررادرحوزه امین الدوله بازار در کناردروس جنبی فراگرفتم.سپس دروس لمعتین واصولین و.راازمحضراستادبزرگوارو مهربانم حاج اّقا مهاجری واستادعلم الهدی دنبال کردم وهمزمان باتحصیل،بسال 74 مفتخربه لباس روحانیت شدم.وبدینسان تکلیف یافتم تا با وروددربلادخویش ،میراث گرانسنگ اجدادم رابدست گیرم..وحضورم رادر محافل دینی و تبلیغی ،رونق بخشم.

-درادامه،دروس لمعه 2ومعالم الاصول2وهمچنین دوره رسائل ومکاسب شیخ انصاری رادرمحضر اساتیدبزرگواری چون،مرحوم استاد پاکتچی،مرحوم استاددروازه ای، ومرحوم استاد موسوی تبریزی(ره)وآیه الله طبرستانی همچنین استادتقوایی و...درحوزه علمیه مروی فراگرفتم وادامه آنرادرمحضراستادآیه الله سیداحمدعلم الهدی وآیه الله دکترموسوی اصفهانی و کفایه رابانوار(استادصالحی)فراگرفته دروس خارج رادرتهران دنبال کردم. درکنار دروس درطول آن سالهای محضر علمی واخلاقی حضرات آیات،حق شناس امامی کاشانی، مهدوی کنی، امجد،ضیاء آبادی،سیبویه،جعفری اراکی وسیداحمد علم الهدی ونیزمجالس پربارآیه الله مجتبی تهرانی، رادرک وارتباطم راباحوزه علمیه وشورای مدیریت قم(اغلب جهت امتحانات)وفضلاء و بزرگان آن دیارحفظ نمودم.علوه براین دردرس خارح استاددکترعابدی و...شرکت کردم.

موفقیتهای علمی:

-دریافت دیپلم رشته معارف اسلامی وقبولی دورقمی درکنکورسال71

-مطالعات وتخصصهای فردی:نهج البلاغه-ادبیات وشعر-قرآن وحدیث

-محقق ونویسنده ومولف صدهااثرمقالاتی درنشریات وهمایشهاوسایتهاو

-مدیریت چندوبلاگ دینی(البلاغ-نهج البلاغه)و(امام حسن مجتبی(ع)و...

 -تدریس درحوزه علمیه ودبیرستان 

 موفقیتهای حوزوی وتبلیغی:

 -تحصیل درحوزه علمیه امین الدوله وعلم الهدی ومروی و..

-تکمیل پایه های حوزه درطول چندسال امتحان درقم

-اخذسطح 2ازشورای مدیریت حوزه علمیه قم

-حضوردردرس خار ج بتناسب موضوع و غیرمستمر

-تلبس به لیاس روحانیت درسال ۱۳۷۴

-اعزام به تبلیغ دین ازسال ۱۳۷4ببعددرمناسبتهای مذهبی تهران ومازندران 

کانال تلگرام حقیر(موضوع:پاسخ به شبهات،اقتصادمقاومتی وسبک زندگی)
 smehasani@