"اول مظلوم "شعری ازاینجانب درباره امام علی(ع)
79 بازدید
تاریخ ارائه : 8/13/2012 2:40:00 PM
موضوع: سایر

عــلی باشد   خدارابنــده    ازدل                   ره حـــق رابود پوینده     ازدل

بدریای      حقیقت    متصل  شد                 بسان  چشمه ای زاینده  ازدل

خدارابندگی ازجان     ود ل   کرد                 زدنیا تاابــــــددل کنـد ه    ازدل

یدبیضای        موسایش ، بعــالم                 دمـادم    پرتوی افکنده    ازدل

به صحـــرای غدیر         آیاندیدی                 که عالم رازنورآکنـده     ازدل؟

به  تاریکــــی شب های      مدینه              بود ماننــد مــه تابنــــده   ازدل

نمی آید دگـــر  مانــــند       مولا                  نه درحال ونه در  آینده    ازدل

چنان  اززندگانی         تنـــگ آمد               کزو هرگز نبینی خنـد ه    ازدل

به گوش     دل   زنخلستان کوفه                غم آهـی  شنــــوسوزنده  ازدل

چو من تنها      وبــی یاور  نباشد               در این شیدایی    شرمنده ازدل

میان   کــوچه     تنگ     مد ینــه                 زکف دادم  دوصد   پرنده  ازدل

درودیوارچون         بفشر د  جانم                 ا فتاد   زمـن قلبی  تپند ه ازدل

 کنارقبـــر   دلدارم     به  شب ها                 بسان مرغکــی   پرکنده   ازدل