قصیده درسوگ امام حسن مجتبی (ع)
84 بازدید
تاریخ ارائه : 8/13/2012 12:34:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

                      قصیده درسوگ امام  حسن مجتبی (ع)

  جانم فدای جانت  یامجتبی     یاحسن        وآن قبربی نشانت یامجتبی   یاحسن

   جمع محاسنی توجانم فدای   حسن و          آن قلب مهربانت یامجتبی   یا حسن

   خوان کرم گستری برسرسفره    تو            آن جمع دشمنانت یامجتبی   یا حسن        

   پیرازمدینه گشتی ازبس زکوچه ای شد        مکدر آن روانت  یامجتبی     یا حسن

   بیت الحزانت شده خانه  توو    قاتلت           شریک آب ونانت یامجتبی   یا حسن

   ازحجره  کس نشنودآه جگرسوزتو              جز    خواهر  فغانت یامجتبی یا حسن

   غریب    مادر  توئی ستاره ای  نباشد         دیگردرآسمانت یامجتبی    یا حسن

   غم بردلم نشسته ازآن دل  شکسته          وزابروی کمانت یا     مجتبی یا حسن

   بهرخدا شمه ای  درددل خسته    را          برگوبه شیعیانت یا     مجتبی یا حسن

   بهرعزاآمدیم  برگو بما    گوشه ای             زاسرارپرعیانت یا    مجتبی یا   حسن 

  ازظلم وجوردشمن برگوبماچه دیدی               ازمردم زمانت   یا  مجتبی   یا حسن

   ازسوزودردغربت ازرنج  صبرومحنت                ازآن اهل خیانت  یا  مجتبی یا حسن 

   ازکوچه مدینه       ازآتش     زکینه              وزگریه شبانت  یا    مجتبی یا حسن

   ازخون    فرق پدر ا زمسجدکوفه گو             وزنا له    نها نت یا مجتبی   یا حسن

   ا زلخته های جگر  از  تشت پر   زلاله             وزخون آ ن لبانت یامجتبی   یاحسن

   ازلحظه اي كه شدزردازسم زهرجفا              آن رنگ ارغوانت یامجتبی  یا  حسن

   ازکنج خانه برگو زآندم که میشنیدی            هلهله زنا نت       یامجتبی  یا حسن

   برگو دمی ازبقیع از  قبر بی چراغ و              ازتیروآن کمانت یامجتبی   یا حسن

   حرفی بزن توهمچون پدرولوبه چاهی              ازخارواستخوانت یامجتبی  یا حسن

   یاهمچو مادربرو به مسجد  ونا له  کن            ازدرد بی امانت یامجتبی  یا  حسن

   یاچون برادرحسین فریادکن یکن تهی            آن دل پرغمانت یا  مجتبی یا  حسن

   مظلوم بعد  ازپدر توئی       ولی فدای          حسین مهربانت یا   مجتبی یا  حسن

   بیا  بیاری   او برگیر  دمی   تونعش              آن قاسم  جوانت یامجتبی   یاحسن

   یک سر   زجاخیز وبین اسیرشام بلا             خواهرقدکمانت یامجتبی  یا   حسن

   اي نورچشم حيدربنگر  بما كه داريم             چشمي برآستانت یامجتبی یا حسن  

   کریم اهل بیتی  بیک نظر    کن کرم              به جمع عاشقانت یامجتبی  یا حسن  

   بنگر نهاده ایم ما  دستی   بدامان توو               سری به آستانت یامجتبی یا حسن

   جدغریبم دعا            بحا ل زارم نما              با لب (درفشانت یامجتبی یا حسن  

زجدخودمجتبی گيرد مدداین"حسن"              با ذکرپرضمانت  "یامجتبی یا حسن