تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 2 
 
 
 
 
خارج 
 
 
 
 
دیپلم 
 
علوم ومعارف اسلامی 
دبیرستان شهیدمطهری