امام علی(ع)وابعاد تقرب ایشان نزد پیغمبر(ص)
57 بازدید
محل نشر: م.معرفت، مؤسسه امام خمینی(ره)، دی ماه84، ش 97
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باپیغمبر(ص)بود،روزهاوشبها،بااو ودرخانه اوبودآنسانکه بوی رسالت رااستشمام میکرد و صدای وحی رامیشنید.ازدل تنهاییهای حراءتازمان رحلت جانسوزآن وجودنازنین درجنگها و هجرتها،درسفرها وحضرها،درقیامهاوقعودهادرخلوتهاوجلوتهادرشدت هاوحدتها امین و مشاوری برترویاوری دلسوزدرکنارش باقی ماند ودرراه یاری اوازهیچ کمکی دریغ نمیورزید ودرهیچ فرازو نشیبی ازندگی پرحادثه تبلیغی رسولخدا ازاوجدا نگشت ودرهیچ عرصه ای تنهایش نگذاشت . و درراه یاریش زانوان سست نکردوجانانه ومشتاقانه بر این همراهی ها افتخارمیورزید/آنکس که بانبي چوبه خلوت دمي زدی/گردسرادقات ازعباعلیست/ محمد(ص)وعلی(ع)دونورمکمل اندکه پیش ازخلقت عالم درتجلیگاه وحدت درخشیدند. نور تقرب و علقه میان این دووجودمتکامل درآسمانهارقم خوردودرزمین تجلی کرد واراده الهی بر این رقم خوردکه آندو بزرگواردرکنارهم باشندو علی(ع) فقط درکنارپیامبر(ص) و تحت تعلیم وتربیت اوپرورش یابدو از اخلاق کریمه اوبهره ببردتابتواند جلوه تمام نمای او و ادامه دهنده طریق ومبلغ دین وآئینش باشد..دراین خصوص البته روایات متعددی ازجمله حدیث قدسی از ناحیه حضرت حق واردشده که مابجهت خلاصه گوئی دراین نوشتار به ذکر روایتی ازحضرت رسول(ص) میپردازیم که فرمودند:"علي مني وانا من علی..اناوعلی من شجرشتی " 1 علی ازمن ومن از علی ام یعنی هردویمان آفریده شده از یک منشاء ومنبت وسرچشمه ورسته ازریشه یک درخت استواریم.. واوبشهادت دوست ودشمن نزدیکترین ومحبوبترین فردبه پیغمبر(ص)ازمیان همه صحابه و هم صاحب سروامین ووصی برحقش بودچنانکه از کودکی دردامان پرفیض حضرتشپرورش یافت وحقیقت ایمان به خداورسولش رادراعماق جان پذیرفت ودرراه حفظ جان پیغمبرو تبلیغ رسالاتش دست ازجان شست ودر اینراه ازهیچ قدرت وخطری بیم بدل راه نداد.