ساختارنظام نوین تبلیغ
61 بازدید
محل ارائه: دفتربررسیهای اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه تبلیغ دین بعنوان یک رسالت الهی برعهده انبیاء وظیفه ای بس بزرگ برعهده کافه مسلمین است.وازآنجاکه تبلیغ انبیاءامری جهانی بوده وخداوندازبرای هرقومی نبی ای همزبان و همزمان باخودشان فرستاده وازهمه مهمترحوزه رسالت پیغمبرخاتم(ص)رابنابرتصریح قرآن کریم عالم گیرساخته است."وان من امه الاخلا فیهانذیر"1 براین اساس ضروریست که تبلیغات دینی درهمه زمانها تداوم یابدودامنه آن مخصوصادر جهان کنونی که بدعتها وخرافات وضددینی هاوشبهه افکنیهای فراوانی ازسوی دشمنان دین آنهم به کمک ابزارورسانه های وسیع نسل دینی ماراتهدیدمیکند آنهم با متدهای علمی وبینش وظرافت خاصی گسترش پیداکند.ودراین راستامقتضای زمان وزبان روز وخطوط اصلی تبلیغ بهمراه محورهای نو وکارآمدازناحیه کارشناسان حوزه دین ومسئولان امر تبلیغ بخوبی مدنظر قراربگیرد .براین مبنا ضروری میدانم که درمقاله ای مختصربه بررسی و تبیین"کلیات ابزار و آداب تبلیغ دین برمبنای اسلام ومقتضیات زمان"درچندموضوع مهم وکلی بپردازم .