ابعادفقهی وحقوقی حجاب اسلامی ومسئولیتهای دولت اسلامی
60 بازدید
محل ارائه: فردی
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بی تردیدمدگرایی و پدیده «بدحجابی» از معضلات وناهنجاری های فرهنگی کشوردر دوران حاضر است که باید بررسی ومطالعه آنرادرردیف معضلات دیگری چون تورم ،بیکاری و اعتیاد و...قرار داردو برای حل آن چاره اندیشی نمود.وضعیت نابهنجار برخی اززنان ودختران امروز،به گونه ایست که فاصله کمی با بی حجابی داردوحتی میتوان آنرا نوعی«کشف حجاب نوین» نامید،که در روایت مربوط به علائم آخرالزمان ازآن به "کاسیات عاریات یاکاشفات عاریات" تعبیرشده است. . بنابراین اگر این مسئله را بپذیریم که مسئله حجاب اسلمی درزمان حاضرعلاوه بر جایگاه دینی تعریف شده وموقعیت سیاسی که ذکرکردیم عصاره انقلاب اسلامیست نبایدشک کردکه دریک تعبیرکلی بطورقاطع بصورت شیرازه اسلامیت، ایرانیت، انقلابیت مادرآمده واذعان کنیم که امروزه بیش ازهرزمان وهرامرذی بالی بایدمسئولان و متولیان فرهنگی و سیاسی واجرائی وقضائی درکنارهمکاری خودمردم به این امرمهم بپردازند سخن به گزاف نگفتیم. اکنون دیگرزمان آن رسیده که شهادت طلبان دیروزدرعرصه های جهادوشهادت با عزمی جزم درصدد امربه معروف ونهی ازمنکرطبق اصول لازم آن وارد میدان شوندو عالمان دین و اساتیدووپژوهشگران ونویسندگان حوزه های مختلف دینی اجتماعی سیاسی روانشناسی تربیتی و خانواده فقهاء وحقوقدانان واردمیدان عمل تالیف آموزش همگانی وتخصصی وعظ وموعظه وکار فرهنگی گسترده بپردازند. مادراین اثرتحقیقی بدنبال بررسی اجمالی جایگاه حجاب وعفاف اسلامی درجامعه ازنقطه نظرفقه اسلامی ونیزجایگاه ومسئولیت های حقوقی دولت اسلامی وراهکارهای عملیاتی دراجراواشاعه فرهنگ غنی حجاب وعفاف و نیزمبارزه باامربدحجابی وبی حیائی در جامعه اسلامی بعنوان یک پدیده مهم فرهنگی اجتماعی هستیم .