اصول گسترش اقتصاددرساختارحکومت علوی
58 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شکی نیست که فقروفلاکت بعنوان یکی ازواقعیتهای موجوددرعالم وجوامع بشریست که براثرعواملی چون بیکاری وتنبلی،عدم ایجادمشاغل کارآمدومولد،عدم تقسیم عادلانه سرمایه های ملی،عدم تنظیم سطح درآمدها وسرانه مصرف،عدم کنترل وضعیت عرضه وتقاضا،بی تفاوتی وعدم اشراف وواقع نگرنبودن نسبت به وضعیت موجود،عدم نظارت و کنترل برعرصه تمول سودجویان،عدم ایجادهماهنگی بروضعیت بازار قیمتهاوقدرت خرید مردم، ودیگرموارداجتماعی،حکومتی وفردی پدیدمی آید. وگاهی هم پای قرارداد طبیعی وامتحان الهی درمیان است تابنحوی اغنیاءجامعه وحاکمان ومسؤلان امروخود فقراء را عیارسنجی نماید.براین اساس همه تلاش اولیاء وحاکمان دینی ازجمله مولا علی (ع) در طول حکومتشان براین بود که باگسترش اشتغال وبکارگیری مردم درمشاغل وفنون مختلف تاحدامکان فقررااز جامعه ریشه کن کنند.ومیل به مفت خوری وسربارجامعه بودن وچشم طمع به بیت المال رادرافرادازبین ببرند. علاوه براین توجه به سیره عملی اهلبیت ازشخص رسول الله(ص)ومولاعلی(ع)گرفته تاوجود نازنین امام صادق(ع)که درکنارامور مهمه خلافت وامامت وتبلیغ دین به کارکشاورزی کندن قنات و.. میپرداختند و باکارگران هم غذامیشدندودرگفتار وکردارشان همواره درصددزدودن تنبلی ازافرادوگسترش فرهنگ کاردرجامعه بودند. واز دیدن حتی یک گدادرمیان مردم زجرمیکشیدند وبنحوی افرادبیکار را بکاری میگماردند میتوان به ارزش کارواشتغال وآبادسازی وارتزاق باعرق جبین وکدیمین دراسلام پی برد. "واین نوشتاربه درصددبررسی اجمالی برخی ازمهمترین برنامه های اصولی آنحضرت با شرح وتوضیح مختصرومجزی خواهدبود.انشائالله