امام علی(ع)درکنارپیغمبر(ص)
59 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باپیغمبر(ص)بود،روزهاوشبها،بااو ودرخانه او بودآنسانکه بوی رسالت را استشمام میکرد وصدای وحی رامیشنید.از دل تنهاییهای حراءتازمان رحلت جانسوزآن وجودنازنین در جنگ هاوهجرتها،درسفرها وحضرها، درقیام هاوقعودها درخلوتهاوجلوتهادرشدت هاوحدتها امین ومشاوری برتر و یاوری دلسوز در کنارش باقی ماندودرراه یاری او ازهیچ کمکی دریغ نمیورزید.ودرهیچ فرازو نشیبی ازندگی پرحادثه تبلیغی رسولخدا ازاوجدا نگشت ودرهیچ عرصه ای تنهایش نگذاشت . و درراه یاریش زانوان سست نکردوجانانه ومشتاقانه براین همراهی ها افتخار میورزید . آنکس که بانبی چوبه خلوت دمی زدی گرد سرادقات از عباعلی است محمد(ص)وعلی(ع)دونورمکمل اندکه پیش ازخلقت عالم درتجلیگاه وحدت درخشیدند. نور تقرب و علقه میان این دووجودمتکامل درآسمانهارقم خوردودرزمین تجلی کرد واراده الهی بر این رقم خوردکه آندو بزرگواردرکنارهم باشندو علی(ع) فقط درکنارپیامبر(ص) و تحت تعلیم وتربیت اوپرورش یابدو از اخلاق کریمه اوبهره ببردتابتواند جلوه تمام نمای او و ادامه دهنده طریق ومبلغ دین وآئینش باشد..دراین خصوص البته روایات متعددی ازجمله حدیث قدسی از ناحیه حضرت حق واردشده که مابجهت خلاصه گوئی دراین نوشتار به ذکر روایتی ازحضرت رسول(ص) می پردازیم که فرمودند": علی منی وانا من علی.. انا وعلی من شجرشتی علی ازمن ومن از علیم یعنی هردویمان آفریده شده از یک منشاء ومنبت وسرچشمه ورسته ازریشه یک درخت استواریم..وعلی(ع)بشهادت دوست و دشمن نزدیکترین و محبوبترین فردبه پیغمبر(ص)ازمیان همه صحابه ونیزصاحب سروامین ووصی برحقش بودچنانکه ازکودکی دردامان پرفیض حضرتش پرورش یافت وحقیقت ایمان به خداورسولش را دراعماق جان پذیرفت ودرراه حفظ جان پیغمبر و تبلیغ رسالاتش دست ازجان شست و در این راه از هیچ قدرت و خطری بیم بدل راه نداد.ومادراین نوشتاربدنبال بازگوئی گوشه هایی ازابعادتقرب مظلوم دوعالم امام علی(ع)درکنار پیغمبر(ص)آنهم بطور اشاره وگذراهستیم ودرنقل مطالب وبیان شواهد گفتاری بیشترازاسناد وسیره های تاریخی وروائی اهل سنت بهره خواهیم برد. برای دیدن بخش دیگری ازمطلب می توانیدبه آدرس زیرمراجعه بفرمائید: http://www.payambarazam.ir/Maghalat/Detail.asp?code=2077