بررسی ابعادقیام امام حسین(ع)
61 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امام حسین(ع)فرزندرسولخدا(ص)وتربیت شدة خاندان وحی و بزرگ شدة دامان عصمت زهرا(س)است واین فضیلت وعزّت آسمانی از برای او بس است که خودامام معصوم و زادة دومعصوم است.واوخودمستجمع جمیع فضائل و کرامات است واز جنبه های فردی و اجتماعی به کمال خودرسید. اووابسته به نظام رسالت وخوددارای مرتبت والای آسمانی بود چنانکه ازجانب پیغمبر خاتم بسیار مورد تکریم و احترام واقع می‌شد و مااگر بخواهیم از میان تاریخ مطلب قابل توجه و عبرت آموزی رابیان کنیم بدون شک ازمهمترین حادثة آن سخن می‌رانیم. و بحق جریان واقعه عاشورا یک چنین حادثه‌ای است که مطالب عبرت ‌آموزوپیام آوربسیاری رادرطول تاریخ بهمراه داشته وازآن نه تنهابصورت یک حادثه بلکه یک فرهنگ و تراژدی باید عنوان و مطرح نمود.عاشورامنشأتحول تاریخ بودو تاعالم باقیست، امواج پرتلاطم آن همه جا رافراگیرخواهدبود.واز اینکه درمیان روزهای قدسی دنیا، عاشورا نقطة عطف قرار گرفته به این دلیل است که عاشورا نمایشی عظیم از همة خوبیها و درسها و نکته‌ها بالاخره اراده‌های آهنین بودکه تمامی اصول وفروع زندگی را در بر گرفته است.امام حسین (ع)به همة ملتهای رنجدیدة عالم آموخت که با استعمارمبارزه کنند ودربرابر زالو صفتان طماع که همه چیزشانراهدف گرفتند، ایستادگی نمایندوخودرا از استعمار زدگی و فلاکت نجات دهند و ازفرومایگی و دریوزگی بپرهیزند و همواره مناعت طبع و همّت عالی در پیش بگیرند.درس اساسی مکتب امام حسین(ع) درس اسلام راستین است تامردم را عملاًبراه خدابکشاند و از بندها و قیود مادی رها یشان سازد. وبالاخره آنکه این نهضت جهانی عاشورافصل الخطاب تازه‌ای درتاریخ اسلام بودتا ثابت کند که خون بر شمشیرپیروز است وظلم وفسادگسستنی ونابود شدنیست. با قیام او شالودة خروج بریزیدیان وقیام برعلیه ظالمان فراهم شدو بدنبالش قیامهای بزرگی در طول تاریخ چون توّابین،قیام مختار وقیام ابی عبیده ثقفی-جمال عبدالناصر و ..ودرزمان معاصر انقلاب اسلامی ایران رقم خوردکه ریشه امویهاویزیدیان زمان راخشکاند.